Rozdział 6 - Kwoty połowowe - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  6

Kwoty połowowe

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach dokonywania podziału:
1)
ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a)
przepisów Unii Europejskiej lub
b)
umów lub porozumień międzynarodowych, lub
2)
ogólnych kwot połowowych nieobjętych przepisami Unii Europejskiej - w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, danych gatunków organizmów morskich, może określić, jaka część tych kwot lub liczba dni będzie podlegać podziałowi w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może wyodrębnić z ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich kwotę połowową, która będzie przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej tego gatunku, jeżeli z danych z elektronicznego systemu raportowania połowów wynika, że gatunek ten występuje jako przyłów - część połowu obejmująca organizmy morskie poszczególnych gatunków, które nie są celem połowów ukierunkowanych.

Przed dokonaniem podziału ogólnych kwot połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, kwoty te pomniejsza się o:

1)
wielkość ustalaną przez Komisję Europejską w sposób określony w art. 105 rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego - jeżeli kwota ta ma przekraczać 2% ogólnej kwoty połowowej badanego gatunku organizmu morskiego.

Podziału:

1)
ogólnych kwot połowowych, o których mowa w:
a)
art. 44 ust. 1, dokonuje się na:
indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub
wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie,
(uchylony);
b)
art. 44 ust. 2, dokonuje się na:
indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub
wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie;
(uchylony);
2)
dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na poszczególne statki rybackie;
3)
dodatkowych kwot połowowych dokonuje się na indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych;
2)
szczegółowy sposób podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1;
3)
wyrażoną w procentach wielkość niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej określonego gatunku organizmów morskich, od której stosuje się pomniejszenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić:
1)
jaka część ogólnej kwoty połowowej lub jaka liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich pozostają do podziału na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowy sposób podziału:
a)
kwot lub dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 2,
b)
dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1,
c)
ogólnych kwot połowowych, o których mowa w art. 48 - ustalonych zgodnie z tym przepisem;
2)
wielkość kwoty połowowej poszczególnych gatunków organizmów morskich przeznaczoną na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej danego gatunku.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza, w tym racjonalną i zrównoważoną eksploatację tych zasobów, a także odpowiednio:
1)
wielkość połowów prowadzonych przez poszczególnych armatorów statków rybackich przy użyciu określonego statku rybackiego lub
2)
historyczną bazę połowową poszczególnych armatorów statków rybackich, lub
3)
długość całkowitą statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub
4)
obszar prowadzenia połowów, przy użyciu statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub
5)
zdolność połowową lub parametry statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu nr 2017/1130, przy użyciu których prowadzi się połowy, lub
6)
kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego - w przypadku, o którym mowa w art. 45 pkt 2.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa ustala, w drodze rozporządzenia, ogólną kwotę połowową organizmów morskich, w przypadku gatunków organizmów morskich nieobjętych przepisami Unii Europejskiej, na dany rok kalendarzowy, jeżeli odnawialność zasobów oraz równowaga biologiczna gatunku organizmów morskich, który ma być objęty tą kwotą połowową, jest zagrożona, mając na uwadze konieczność zapewnienia równowagi biologicznej oraz odnawialności zasobów danego gatunku.

(uchylony).

1. 
Podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na statki rybackie armatorów:
1)
którym przyznano, co najmniej raz w okresie ustalonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1, kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich, w wydanych na dany statek rybacki specjalnych zezwoleniach połowowych, oraz
2)
którzy wykorzystali co najmniej część kwoty połowowej wnioskowanego gatunku organizmów morskich.
2. 
W przypadku:
1)
ustalenia na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych dla gatunku organizmów morskich uprzednio nieobjętego taką kwotą albo
2)
ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych gatunków organizmów morskich, które nie były poławiane

- podziału danej kwoty połowowej dokonuje się na statki rybackie armatorów, którzy złożyli wniosek o jej przyznanie - w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

3. 
W przypadku gatunku organizmów morskich objętego obowiązkiem wyładunku, określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, realizacja obowiązku wyładunku odbywa się w ramach wspólnej albo indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku przyznanej armatorowi statku rybackiego w specjalnym zezwoleniu połowowym.
1. 
Indywidualną kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich pomniejsza się w przypadku niewykorzystania przez armatora statku rybackiego co najmniej części indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku możliwej do wykorzystania przez tego armatora w poszczególnych latach, w okresie 2 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
2. 
Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odliczając od indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich, która ma zostać przyznana temu armatorowi na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w procentach średnią wielkość indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku niewykorzystanej w 2 kolejnych latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
3. 
Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w specjalnych zezwoleniach połowowych indywidualnych kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich odbywa się w drodze:
1)
odłowienia kwot połowowych otrzymanych w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dodatkowych kwot połowowych;
2)
rezygnacji, o której mowa w art. 52 ust. 1;
3)
przekazania kwoty połowowej, o którym mowa w art. 53, na inny statek tego samego armatora;
3a)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach przekazania, o którym mowa w art. 53;
3b)
wymiany kwoty połowowej, o której mowa w art. 53a;
3c)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany, o której mowa w art. 53a;
4)
przekazania kwoty połowowej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;
4a)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;
5)
(uchylony).
1. 
Armator statku rybackiego może w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 15 lipca, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych.
2. 
Armator statku rybackiego rezygnuje z indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1, składając za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego wniosek odpowiednio o cofnięcie albo zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.
3. 
W przypadku złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 1, indywidualną kwotę połowową lub dni połowowe, o których mowa w ust. 1, uznaje się za niewykorzystane.
4. 
Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.
1. 
Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych mogą być przekazywane w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora, który:
1)
co najmniej przez 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących udział w przekazaniu albo
2)
jest jednocześnie właścicielem statków rybackich biorących udział w przekazaniu, wpisanym do rejestru statków rybackich.
2. 
Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe określone w specjalnym zezwoleniu połowowym przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1, mogą być przekazywane:
1)
w całości na statki rybackie, na które nie przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowych lub indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem, albo
2)
w całości lub w części na statki rybackie, na które przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowe lub indywidualną kwotę połowową gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem.
3. 
Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego armatora.
4. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
2)
oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
3)
określenie gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy przekazanie;
4)
wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub liczbę dni połowowych, których dotyczy przekazanie.
5. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
6. 
Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie ust. 2 pkt 1 nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który kwoty te zostały przekazane w całości.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, jeżeli jest wyczerpana ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.
1. 
Określone w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualne kwoty połowowe mogą być wymieniane w całości lub w części między armatorami statków rybackich, którym przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualne kwoty połowowe gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.
2. 
Wymiany indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie ze współczynnikiem przeliczeniowym ilości organizmów morskich danego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, która może być wymieniona na określoną ilość organizmów morskich innego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na ten obszar.
3. 
Wymiana indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wspólny wniosek armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie.
4. 
Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych zawiera:
1)
imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy, siedziby i adresy armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie;
2)
oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w wymianie;
3)
określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1, których dotyczy wymiana;
4)
wielkości indywidualnych kwot połowowych danych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.
5. 
Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych składa się do organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
6. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych, jeżeli:
1)
armatorowi statku rybackiego biorącemu udział w wymianie nie przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualnych kwot połowowych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;
2)
jest wyczerpana ogólna kwota połowowa jednego z gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;
3)
nie został zastosowany współczynnik przeliczeniowy, o którym mowa w ust. 2.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2, do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych kwot połowowych, mając na względzie wysokość ogólnych kwot połowowych oraz wartość rynkową poszczególnych gatunków organizmów morskich, a także przyjmując, że:
1)
na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:
a)
1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:
3 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia albo
4 kg i nie więcej niż 8 kg szprota,
b)
1 sztuka łososia może być wymieniona na nie mniej niż:
180 kg i nie więcej niż 250 kg szprota albo
120 kg i nie więcej niż 200 kg śledzia, albo
30 kg i nie więcej niż 50 kg dorsza,
c)
1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż 1 kg i nie więcej niż 3 kg szprota;
2)
na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3:
a)
1 kg molwy niebieskiej może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg dorsza albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo
7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
b)
1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg molwy niebieskiej albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo
7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
c)
1 kg halibuta niebieskiego może być wymieniony na nie mniej niż:
5 kg i nie więcej niż 9 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 2 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
d)
1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo
5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
e)
1 kg makreli może być wymieniony na nie mniej niż 2 kg i nie więcej niż 6 kg ostroboka peruwiańskiego,
f)
1 kg karmazyna może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo
1 kg i nie więcej niż 2 kg śledzia, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
g)
1 kg buławika czarnego lub buławika szarego może być wymieniony na nie mniej niż:
4 kg i nie więcej niż 8 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli,
h)
1 kg kalmara illeks może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 3 kg dorsza albo
1 kg i nie więcej niż 3 kg molwy niebieskiej, albo
2 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 4 kg śledzia, albo
10 kg i nie więcej niż 15 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
4 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
2 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg buławika czarnego lub buławika szarego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do dokonywania wymian kwot połowowych z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia nr 1380/2013, zwanej dalej "wymianą międzynarodową".
2. 
Wymiany międzynarodowej dokonuje się:
1)
z urzędu - w przypadku wymiany kwot połowowych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 albo pkt 3, albo
2)
na wniosek armatora statku rybackiego - w przypadku wymiany kwot połowowych, jeżeli przedmiotem przekazania są indywidualne kwoty połowowe armatorów statków rybackich przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3.
3. 
(uchylony).
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1)
nazwę i adres armatora statku rybackiego;
2)
określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, których dotyczy wymiana międzynarodowa.
5. 
Zmiany indywidualnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, które były przedmiotem wymiany międzynarodowej, uwzględnia się w specjalnych zezwoleniach połowowych armatorów zrzeszonych w tej organizacji, dokonując zmiany specjalnych zezwoleń połowowych.
6. 
Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie wymiany międzynarodowej nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który zostały przyznane kwoty z wymiany międzynarodowej.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza co najmniej raz w roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, pozostałych w wyniku:
1)
wydania decyzji w sprawie wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, lub
2)
wydania decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3, lub
3)
podziału, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonanego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, lub
4)
pomniejszeń, o których mowa w art. 45 pkt 1, lub
5)
rezygnacji, o której mowa w art. 52, lub
6)
wymiany międzynarodowej dokonanej z urzędu, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przyznaje dodatkową kwotę połowową na wniosek armatora statku rybackiego, który zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
oznakę rybacką statku rybackiego;
3)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów.
3. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4. 
O dodatkową kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się armator statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową na ten sam gatunek organizmów morskich, jeżeli armator ten:
1)
nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o tę kwotę, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008 albo w rozumieniu art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, w przypadku gdy decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za to naruszenie stała się ostateczna;
2)
(uchylony).
5. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej złożony po terminie określonym w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania.
5a. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. 
Przyznanie dodatkowej kwoty połowowej następuje w drodze zmiany specjalnego zezwolenia połowowego.

(uchylony).

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 95% ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich

- ogłasza tę informację, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. 
Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. 
Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów, do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.
4. 
W przypadku uzyskania, po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, dodatkowych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich otrzymanych przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie przepisów Unii Europejskiej lub postanowień umów lub porozumień międzynarodowych, minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Rzeczpospolitą Polską tych kwot połowowych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, informację o wysokości tych kwot.
5. 
Do podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w ust. 4, przepisy art. 55 stosuje się odpowiednio.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 90% wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
3)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3

- ogłasza tę informację na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. 
Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
3. 
Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów w ramach tej kwoty albo do dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać;
3)
przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).