Art. 53a. - [Wymiana indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  53a.  [Wymiana indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich]
1. 
Określone w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualne kwoty połowowe mogą być wymieniane w całości lub w części między armatorami statków rybackich, którym przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualne kwoty połowowe gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.
2. 
Wymiany indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie ze współczynnikiem przeliczeniowym ilości organizmów morskich danego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, która może być wymieniona na określoną ilość organizmów morskich innego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na ten obszar.
3. 
Wymiana indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wspólny wniosek armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie.
4. 
Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych zawiera:
1)
imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy, siedziby i adresy armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie;
2)
oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w wymianie;
3)
określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1, których dotyczy wymiana;
4)
wielkości indywidualnych kwot połowowych danych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.
5. 
Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych składa się do organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
6. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych, jeżeli:
1)
armatorowi statku rybackiego biorącemu udział w wymianie nie przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualnych kwot połowowych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;
2)
jest wyczerpana ogólna kwota połowowa jednego z gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;
3)
nie został zastosowany współczynnik przeliczeniowy, o którym mowa w ust. 2.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2, do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych kwot połowowych, mając na względzie wysokość ogólnych kwot połowowych oraz wartość rynkową poszczególnych gatunków organizmów morskich, a także przyjmując, że:
1)
na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:
a)
1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:
3 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia albo
4 kg i nie więcej niż 8 kg szprota,
b)
1 sztuka łososia może być wymieniona na nie mniej niż:
180 kg i nie więcej niż 250 kg szprota albo
120 kg i nie więcej niż 200 kg śledzia, albo
30 kg i nie więcej niż 50 kg dorsza,
c)
1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż 1 kg i nie więcej niż 3 kg szprota;
2)
na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3:
a)
1 kg molwy niebieskiej może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg dorsza albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo
7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
b)
1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg molwy niebieskiej albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo
7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
c)
1 kg halibuta niebieskiego może być wymieniony na nie mniej niż:
5 kg i nie więcej niż 9 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 2 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
d)
1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo
5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
e)
1 kg makreli może być wymieniony na nie mniej niż 2 kg i nie więcej niż 6 kg ostroboka peruwiańskiego,
f)
1 kg karmazyna może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo
1 kg i nie więcej niż 2 kg śledzia, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
g)
1 kg buławika czarnego lub buławika szarego może być wymieniony na nie mniej niż:
4 kg i nie więcej niż 8 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli,
h)
1 kg kalmara illeks może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 3 kg dorsza albo
1 kg i nie więcej niż 3 kg molwy niebieskiej, albo
2 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 4 kg śledzia, albo
10 kg i nie więcej niż 15 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
4 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
2 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg buławika czarnego lub buławika szarego.