Art. 54. - [Wymiana międzynarodowa kwot połowowych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  54.  [Wymiana międzynarodowa kwot połowowych]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do dokonywania wymian kwot połowowych z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia nr 1380/2013, zwanej dalej "wymianą międzynarodową".
2. 
Wymiany międzynarodowej dokonuje się:
1)
z urzędu - w przypadku wymiany kwot połowowych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 albo pkt 3, albo
2)
na wniosek armatora statku rybackiego - w przypadku wymiany kwot połowowych, jeżeli przedmiotem przekazania są indywidualne kwoty połowowe armatorów statków rybackich przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3.
3. 
(uchylony).
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1)
nazwę i adres armatora statku rybackiego;
2)
określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, których dotyczy wymiana międzynarodowa.
5. 
Zmiany indywidualnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, które były przedmiotem wymiany międzynarodowej, uwzględnia się w specjalnych zezwoleniach połowowych armatorów zrzeszonych w tej organizacji, dokonując zmiany specjalnych zezwoleń połowowych.
6. 
Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie wymiany międzynarodowej nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który zostały przyznane kwoty z wymiany międzynarodowej.