Art. 45. - [Pomniejszenie ogólnych kwot połowowych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  45.  [Pomniejszenie ogólnych kwot połowowych]

Przed dokonaniem podziału ogólnych kwot połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, kwoty te pomniejsza się o:

1)
wielkość ustalaną przez Komisję Europejską w sposób określony w art. 105 rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego - jeżeli kwota ta ma przekraczać 2% ogólnej kwoty połowowej badanego gatunku organizmu morskiego.