Art. 50. - [Uprawnieni armatorzy] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  50.  [Uprawnieni armatorzy]
1. 
Podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na statki rybackie armatorów:
1)
którym przyznano, co najmniej raz w okresie ustalonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1, kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich, w wydanych na dany statek rybacki specjalnych zezwoleniach połowowych, oraz
2)
którzy wykorzystali co najmniej część kwoty połowowej wnioskowanego gatunku organizmów morskich.
2. 
W przypadku:
1)
ustalenia na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych dla gatunku organizmów morskich uprzednio nieobjętego taką kwotą albo
2)
ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych gatunków organizmów morskich, które nie były poławiane

- podziału danej kwoty połowowej dokonuje się na statki rybackie armatorów, którzy złożyli wniosek o jej przyznanie - w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

3. 
W przypadku gatunku organizmów morskich objętego obowiązkiem wyładunku, określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, realizacja obowiązku wyładunku odbywa się w ramach wspólnej albo indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku przyznanej armatorowi statku rybackiego w specjalnym zezwoleniu połowowym.