Art. 52. - [Rezygnacja z całości lub części indywidualnej kwoty połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  52.  [Rezygnacja z całości lub części indywidualnej kwoty połowowej]
1. 
Armator statku rybackiego może w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 15 lipca, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych.
2. 
Armator statku rybackiego rezygnuje z indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1, składając za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego wniosek odpowiednio o cofnięcie albo zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.
3. 
W przypadku złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 1, indywidualną kwotę połowową lub dni połowowe, o których mowa w ust. 1, uznaje się za niewykorzystane.
4. 
Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.