Art. 57a. - [Ogłoszenie informacji o znacznym wykorzystaniu lub wyczerpaniu wspólnej kwoty połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  57a.  [Ogłoszenie informacji o znacznym wykorzystaniu lub wyczerpaniu wspólnej kwoty połowowej]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 90% wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
3)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3

- ogłasza tę informację na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. 
Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
3. 
Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów w ramach tej kwoty albo do dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać;
3)
przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.