Art. 42a. - [Odmowa wydania specjalnego zezwolenia połowowego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  42a.  [Odmowa wydania specjalnego zezwolenia połowowego]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania specjalnego zezwolenia połowowego, w przypadku gdy armator statku rybackiego wystąpił z wnioskiem o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1, uprawniających do żeglugi na obszarach prowadzenia połowów objętych tym wnioskiem.