Art. 79. - [Punkty za poważne naruszenia przepisów WPR] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  79.  [Punkty za poważne naruszenia przepisów WPR]
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przyznaje, w drodze decyzji, na dany statek rybacki armatorowi tego statku wykonującemu rybołówstwo komercyjne punkty, o których mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008, zwane dalej "punktami za poważne naruszenia".
2. 
Punkty za poważne naruszenia przyznaje się armatorowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
3. 
W przypadku gdy podmiotem, o którym mowa w art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009, jest kapitan statku rybackiego, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przyznaje, w drodze decyzji, punkty za poważne naruszenia również temu kapitanowi.
4. 
Punkty za poważne naruszenia przyznaje się kapitanowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
5. 
W decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się również o wymierzeniu kary pieniężnej za poważne naruszenia przepisów WPR.
6. 
Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 3, w części dotyczącej przyznania punktów za poważne naruszenia, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego będzie dokonywał oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów WPR, w celu ustalenia, czy naruszenie ma poważny charakter.