Art. 13. - [Rejestr statków rybackich] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  13.  [Rejestr statków rybackich]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr statków rybackich, zwany dalej "rejestrem", i jest właściwy w sprawach dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, a także realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z prowadzeniem rejestru.
2. 
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.
3. 
Rejestr zawiera:
1)
dane określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;
2)
poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku rybackiego lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), jeżeli został nadany;
4)
określenie szerokości i największego dopuszczalnego zanurzenia statku rybackiego;
5)
określenie typu, numeru seryjnego i roku zamontowania silnika głównego i pomocniczego statku rybackiego;
6)
określenie segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1, do którego należy statek;
7)
określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych wystawianych lub wydawanych ze statku rybackiego.
4. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
4a. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji jego ustawowych zadań oraz jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej będąca odbiorcą danych spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w rejestrze, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie.
5. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się także na wniosek podmiotu, którego one dotyczą.