Rozdział 3 - Zdolność połowowa - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  3

Zdolność połowowa

1. 
Właściciel statku rybackiego dysponuje indywidualną zdolnością połowową.
2. 
Indywidualna zdolność połowowa stanowi sumę wielkości:
1)
zdolności połowowej statku rybackiego lub
2)
zdolności połowowej statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej albo
b)
z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c, lub
3)
zdolności połowowej stanowiącej różnicę między:
a)
zdolnością połowową statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej, a zdolnością połowową statku rybackiego, który został wpisany do rejestru w ramach zdolności połowowej pozostałej po wycofanym statku, albo
b)
zdolnością połowową statku rybackiego przed dokonaniem jej zmniejszenia a zdolnością połowową tego statku po dokonaniu tego zmniejszenia, lub
4)
zdolności połowowej, która została przyznana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w ramach podziału dodatkowej zdolności połowowej, lub
5)
zdolności połowowej, która została przekazana przez właściciela innego statku rybackiego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach przyznawania zdolności połowowej pozostałej w wyniku wydania decyzji:
1)
o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a,
2)
o której mowa w art. 29 ust. 2,
3)
o której mowa w art. 32

- zwanej dalej "dodatkową zdolnością połowową".

2. 
Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana, w drodze decyzji, właścicielowi statku rybackiego, na jego wniosek:
1)
nie częściej niż raz na pięć lat, licząc od dnia:
a)
dokonania zmiany wpisu w rejestrze w zakresie wykorzystania zdolności połowowej przyznanej decyzją o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 1,
b)
wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 5;
2)
jeżeli statek ten był używany do wykonywania rybołówstwa komercyjnego przez co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3)
na cele związane z poprawą:
a)
bezpieczeństwa statku rybackiego lub
b)
warunków pracy na statku rybackim, lub
c)
higieny lub jakości produktów rybołówstwa

- jeżeli właściciel statku rybackiego nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji tych celów.

3. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku rybackiego;
2)
numer CFR;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego;
4)
wnioskowaną wielkość dodatkowej zdolności połowowej;
5)
informację o planowanym przeznaczeniu dodatkowej zdolności połowowej na cel określony w ust. 2 pkt 3;
6)
informację, czy planowana modernizacja statku rybackiego będzie przeprowadzana z zastosowaniem pomocy publicznej z udziałem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej;
7)
oświadczenie właściciela statku rybackiego, że nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
4. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
1. 
Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości:
1)
60% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 15 m;
2)
10% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 15 m.
2. 
W przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, przy użyciu którego nie mogą być prowadzone połowy z zastosowaniem narzędzi ciągnionych, dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości 70% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o terminie składania przez właścicieli statków rybackich wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej na statki rybackie znajdujące się w danym segmencie floty, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji.
3. 
Informację, o której mowa w ust. 2, ogłasza się, w przypadku gdy wielkość pozostałej do podziału dodatkowej zdolności połowowej wynosi co najmniej 10 GT lub 15 kW.
4. 
Wniosek złożony w terminie innym niż określony w informacji, o której mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, sposób i tryb przyznawania dodatkowej zdolności połowowej, mając na względzie ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza oraz dostosowanie do tych zasobów floty rybackiej, w tym przez jej modernizację i restrukturyzację.
1. 
W sprawach dotyczących przyznania dodatkowej zdolności połowowej, w razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania lub przekształcenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa w toku postępowania, następca prawny, nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo zapisobierca windykacyjny może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.
2. 
Do wniosku następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci - kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
3. 
W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną przez sąd za zgodność z oryginałem.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spadkobierca przekazuje prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
5. 
Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca, który złożył wniosek, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na jego wstąpienie do toczącego się postępowania.
1. 
Decyzję o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej wydaje się z zastrzeżeniem dokonania przez właściciela statku rybackiego modernizacji albo wymiany statku rybackiego, zgodnie z celami określonymi w art. 23 ust. 2 pkt 3, w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej stała się ostateczna.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony na wniosek właściciela statku rybackiego, na okres wskazany we wniosku nie dłuższy niż 2 lata, w przypadku gdy:
1)
zaawansowanie prac i poniesione nakłady finansowe uzasadniają przedłużenie realizacji przedsięwzięcia;
2)
prace modernizacyjne zostały zakończone, jednak brak jest niezbędnych dokumentów potwierdzających dokonaną modernizację.
3. 
Wniosek o przedłużenie terminu składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa, nie później niż na 2 miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Przedłużenie terminu następuje w drodze decyzji, w której minister właściwy do spraw rybołówstwa określa ostateczny termin na dokonanie modernizacji albo wymianę statku rybackiego.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej w przypadku niedokonania przez właściciela modernizacji albo wymiany statku rybackiego w terminie, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, w terminie w niej określonym.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, przyznania dodatkowej zdolności połowowej, jeżeli:

1)
nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 23 ust. 2;
2)
w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, właściciel statku rybackiego:
a)
dokonał zmniejszenia zdolności połowowej tego statku,
b)
wprowadził ten statek do wykonywania rybołówstwa komercyjnego z wykorzystaniem zdolności połowowej pochodzącej z więcej niż jednego statku rybackiego;
3)
wnioskodawca nie spełnił kryteriów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 5.
1. 
W terminie 5 lat od dnia dokonania zmiany wpisu w rejestrze związanej z wydaniem decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej właściciel statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, nie może:
1)
zmniejszyć zdolności połowowej tego statku;
2)
wprowadzić w miejsce tego statku, statku rybackiego o mniejszej zdolności połowowej;
3)
prowadzić połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych - w przypadku statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, o której mowa w art. 24 ust. 2.
2. 
W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, przyznaną dodatkową zdolność połowową w wielkości, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2, jednak nie więcej niż do wysokości przyznanej dodatkowej zdolności połowowej.
1. 
Właściciel statku rybackiego może przekazać całość albo część indywidualnej zdolności połowowej właścicielowi innego statku rybackiego.
2. 
Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w ust. 1, następuje po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji, wydawanej na wspólny wniosek właścicieli, o których mowa w ust. 1.
3. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właścicieli statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
2)
oznakę rybacką statku rybackiego, z którego pochodzi przekazywana zdolność połowowa;
3)
wielkość zdolności połowowej, która ma zostać przekazana.
3a. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa w przypadku gdy:
1)
podmiot zainteresowany przyjęciem indywidualnej zdolności połowowej nie jest właścicielem statku rybackiego - pozostawia wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej bez rozpoznania;
2)
właściciel statku rybackiego przekazujący daną wielkość indywidualnej zdolności połowowej nie dysponuje zdolnością wystarczającą do przekazania - odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody, o której mowa w ust. 2.

Właściciel statku rybackiego może rozdysponować indywidualną zdolność połowową:

1)
statku rybackiego wycofanego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej, z wyłączeniem wycofania, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo
2)
pozostałą po zmniejszeniu zdolności połowowej jego statku

- w terminie 5 lat od dnia, kiedy decyzja w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w rejestrze, potwierdzającej to zdarzenie, stała się ostateczna.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, prawo do dysponowania całością albo częścią indywidualnej zdolności połowowej:

1)
z urzędu, w przypadku gdy zdolność ta nie została wykorzystana na dokonanie wpisu lub zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze przez właściciela statku:
a)
gdy upłynęło 5 lat od dnia, w którym ostateczna stała się decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze potwierdzająca:
wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej albo
zmniejszenie zdolności połowowej statku rybackiego,
b)
gdy przekazana indywidualna zdolność połowowa, o której mowa w art. 30 ust. 1, nie została wykorzystana w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, liczonym od dnia, gdy decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie indywidualnej zdolności połowowej stała się ostateczna;
2)
na wniosek właściciela statku rybackiego.