Art. 82. - [Zakaz pełnienia funkcji kapitana statku] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  82.  [Zakaz pełnienia funkcji kapitana statku]
1. 
W przypadku zgromadzenia przez kapitana statku rybackiego:
1)
liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez odpowiednie okresy wskazane w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, z tym że okres, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze wynosi 2 miesiące;
2)
liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez okres 2 kolejnych lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania punktów za poważne naruszenia.
2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje dyrektora urzędu morskiego, który wydał kapitanowi statku rybackiego dokument kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania stanowiska kapitana, o zebraniu przez tego kapitana odpowiedniej liczby punktów za poważne naruszenia, o których mowa w ust. 1, oraz zwraca się o umieszczenie kapitana na liście, o której mowa w art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, wskazując jednocześnie termin, do którego obowiązuje zakaz pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego.
3. 
Okres zakazu pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego rozpoczyna się z dniem doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia, na skutek której doszło do zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów, o której mowa w ust. 1.