Rozdział 2 - Rejestr statków rybackich i oznaka rybacka - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  2

Rejestr statków rybackich i oznaka rybacka

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr statków rybackich, zwany dalej "rejestrem", i jest właściwy w sprawach dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, a także realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z prowadzeniem rejestru.
2. 
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.
3. 
Rejestr zawiera:
1)
dane określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;
2)
poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku rybackiego lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), jeżeli został nadany;
4)
określenie szerokości i największego dopuszczalnego zanurzenia statku rybackiego;
5)
określenie typu, numeru seryjnego i roku zamontowania silnika głównego i pomocniczego statku rybackiego;
6)
określenie segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1, do którego należy statek;
7)
określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych wystawianych lub wydawanych ze statku rybackiego.
4. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
4a. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji jego ustawowych zadań oraz jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej będąca odbiorcą danych spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w rejestrze, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie.
5. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się także na wniosek podmiotu, którego one dotyczą.
1. 
W sprawach dotyczących dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, wydaje się decyzje.
2. 
Decyzje dotyczące dokonania wpisu statku do rejestru są wydawane na wniosek właściciela statku.
3. 
Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku;
2)
oznakę rybacką oraz nazwę statku, a także poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer, o którym mowa w wierszu 2 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218, zwany dalej "numerem CFR", jeżeli został nadany;
4)
dane określone w wierszach 1, 3, 7, 8, 10, 17-28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 46, 48, 50 i 51 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;
5)
określenie obszarów prowadzenia połowu, o których mowa w art. 9 ust. 1;
6)
określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych, które będą wystawiane lub wydawane z tego statku;
7)
informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić wpis statku do rejestru, oraz informację o wielkości tej zdolności;
8)
informację, czy statek jest wyposażony w urządzenie:
a)
satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009,
b)
elektronicznego systemu raportowania połowów,
c)
systemu automatycznej identyfikacji, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1224/2009;
9)
oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić wpis statku do rejestru.
4. 
W przypadku postępowania dotyczącego dokonania wpisu do rejestru statku nieposiadającego numeru CFR, minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając decyzję o wpisie statku do rejestru, nadaje numer CFR w sposób określony w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218.
5. 
Do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim:
a)
certyfikat zgodności statku rybackiego albo
b)
kartę bezpieczeństwa "Ł" albo
c)
kartę bezpieczeństwa, oraz
d)
certyfikat zwolnienia statku rybackiego, jeżeli został wydany;
2)
dokumenty, o których mowa w przepisach Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe świadectwo pomiarowe albo świadectwo pomiarowe oraz
b)
certyfikat okrętowy albo postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych, albo dokument rejestracyjny statku, oraz
c)
decyzję dyrektora urzędu morskiego o zatwierdzeniu nazwy statku, jeżeli statkowi nadano nazwę;
3)
dokumenty wydane przez uznaną organizację klasyfikacyjną potwierdzające zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi tej organizacji:
a)
świadectwo klasy albo
b)
tymczasowe świadectwo klasy, albo
c)
świadectwo klasy łodzi, albo
d)
tymczasowe świadectwo klasy łodzi, albo
e)
orzeczenie techniczne o zdatności do pływania

- oraz świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych;

4)
pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581);
5)
dokument, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 2017/1130, o ile właściciel statku posiada taki dokument, albo inny równoważny dokument potwierdzający dzień wprowadzenia statku do eksploatacji.
6. 
Właściciel statku może dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dokumenty będące odpowiednikami dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3, jeżeli zostały wystawione przez inne niż polskie instytucje lub organy uprawnione do ich wystawienia.
7. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
8. 
Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru oraz wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania wpisu statku do rejestru, jeżeli:

1)
wpis spowodowałby przekroczenie indywidualnej zdolności połowowej, którą dysponuje właściciel tego statku lub
2)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w ramach zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy wpis dotyczy statku, który miałby zostać wpisany do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, lub
3)
(uchylony);
4)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru, a statek ten został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, zwanej dalej "pomocą publiczną", lub
5)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW, lub
6)
właściciel statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m, lub
7)
statek ten znajduje się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008.
1. 
Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się:
1)
na wniosek właściciela statku rybackiego albo
2)
z urzędu, w przypadku:
a)
gdy wydana została decyzja o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1,
b)
gdy decyzja o cofnięciu albo zawieszeniu licencji stała się ostateczna,
c)
upływu okresu zawieszenia licencji.
2. 
Właściciel statku rybackiego jest obowiązany złożyć do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze, w zakresie danych, o których mowa w art. 13 ust. 3, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniającej dokonanie tej zmiany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:
1)
zaistnienia danej okoliczności lub
2)
wydania dokumentu, o którym mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6.
1. 
Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze zawiera dane, których dotyczy zmiana, a w przypadku wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego - okoliczności uzasadniające wycofanie.
1a. 
W przypadku gdy zmiana wpisu w rejestrze dotyczy:
1)
zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić zmiana wpisu w rejestrze, oraz informację o wielkości tej zdolności połowowej;
2)
ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się:
a)
informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, oraz o wielkości tej zdolności połowowej,
b)
oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
2. 
Do wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6, potwierdzające dane, których dotyczy zmiana, lub
2)
dokument potwierdzający zakres wykonanej modernizacji na statku rybackim oraz informację o zmianie zdolności połowowej tego statku, lub
3)
dokument, o którym mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 - w przypadku zmiany polegającej na ponownym wprowadzeniu statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania zmiany wpisu w rejestrze, gdy:

1)
zmiana wpisu dotyczy:
a)
zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - jeżeli na dzień złożenia wniosku właściciel statku rybackiego nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,
b)
ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, jeżeli:
właściciel statku nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w ramach indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku gdy zmiana wpisu dotyczy statku rybackiego wprowadzanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
statek został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m,
c)
wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej - jeżeli właściciel tego statku zwiększył zdolność połowową statku z wykorzystaniem dodatkowej zdolności połowowej w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji w sprawie dokonania zmiany w rejestrze w zakresie zwiększenia zdolności połowowej statku w ramach przyznanej dodatkowej zdolności połowowej,
d)
narzędzi połowowych ciągnionych - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, w terminie 5 lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze związanego z wydaniem decyzji o przyznaniu tej zdolności połowowej,
e)
wprowadzenia statku rybackiego do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1:
pkt 1, jeżeli długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW lub
pkt 2, jeżeli długość całkowita tego statku przekracza 12 m;
2)
przedmiotem zmiany wpisu dotyczącego modernizacji statku rybackiego nie będzie, w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW, zwiększenie długości statku do co najmniej 5 m lub mocy silnika głównego do co najmniej 15 kW;
3)
przedmiotem zmiany wpisu będzie, w przypadku statku rybackiego znajdującego się w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, zwiększenie długości całkowitej tego statku powyżej 12 m;
4)
(uchylony).
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa uznaje, w drodze decyzji, statek rybacki za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
1)
na wniosek właściciela statku albo
2)
z urzędu, jeżeli:
a)
upłynęły 3 lata od dnia dokonania ostatniego wyładunku albo przeładunku organizmów morskich złowionych przy użyciu tego statku, potwierdzonego deklaracją przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklaracją wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia,
b)
statek rybacki zatonął, zaginął lub w inny sposób został utracony,
c)
statek rybacki utracił polską przynależność.
2. 
W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, cofa się prawo do dysponowania indywidualną zdolnością połowową statku rybackiego uznanego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
3. 
Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1. 
Statek rybacki, przy użyciu którego wykonuje się rybołówstwo komercyjne, powinien być oznakowany oznaką rybacką.
2. 
Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego statku oraz, po myślniku, kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego portu przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego nadaje, na wniosek właściciela statku, oznakę rybacką przez dokonanie przy kolejnym numerze w spisie oznak rybackich wpisu imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu właściciela statku oraz trzyliterowego skrótu nazwy portu macierzystego tego statku wskazanego przez jego właściciela.
4. 
Właściciel statku dokonuje oznakowania statku oznaką rybacką, w sposób określony w art. 6 rozporządzenia nr 404/2011.
5. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie wydaje z urzędu zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykreśla oznakę rybacką ze spisu oznak rybackich:

1)
na wniosek właściciela statku rybackiego albo
2)
z urzędu, w przypadku gdy:
a)
statek rybacki, któremu została nadana oznaka rybacka, został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej albo
b)
po upływie 12 miesięcy od dnia nadania oznaki rybackiej nie został złożony wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru albo o dokonanie zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze.