Art. 28. - [Odmowa przyznania dodatkowej zdolności połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  28.  [Odmowa przyznania dodatkowej zdolności połowowej]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, przyznania dodatkowej zdolności połowowej, jeżeli:

1)
nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 23 ust. 2;
2)
w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, właściciel statku rybackiego:
a)
dokonał zmniejszenia zdolności połowowej tego statku,
b)
wprowadził ten statek do wykonywania rybołówstwa komercyjnego z wykorzystaniem zdolności połowowej pochodzącej z więcej niż jednego statku rybackiego;
3)
wnioskodawca nie spełnił kryteriów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 5.