Art. 33. - [Wydanie licencji połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  33.  [Wydanie licencji połowowej]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek armatora statku rybackiego wydaje, w drodze decyzji, licencję:

1)
na statek rybacki, który został wpisany do rejestru i nie został uznany za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie art. 19 ust. 1;
2)
jeżeli zmiana wpisu w rejestrze dokonana na wniosek właściciela statku rybackiego skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w wydanej licencji.