Art. 19. - [Statek wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  19.  [Statek wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa uznaje, w drodze decyzji, statek rybacki za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
1)
na wniosek właściciela statku albo
2)
z urzędu, jeżeli:
a)
upłynęły 3 lata od dnia dokonania ostatniego wyładunku albo przeładunku organizmów morskich złowionych przy użyciu tego statku, potwierdzonego deklaracją przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklaracją wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia,
b)
statek rybacki zatonął, zaginął lub w inny sposób został utracony,
c)
statek rybacki utracił polską przynależność.
2. 
W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, cofa się prawo do dysponowania indywidualną zdolnością połowową statku rybackiego uznanego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
3. 
Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.