Rozdział 9 - Poważne naruszenia przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  9

Poważne naruszenia przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa

1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przyznaje, w drodze decyzji, na dany statek rybacki armatorowi tego statku wykonującemu rybołówstwo komercyjne punkty, o których mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008, zwane dalej "punktami za poważne naruszenia".
2. 
Punkty za poważne naruszenia przyznaje się armatorowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
3. 
W przypadku gdy podmiotem, o którym mowa w art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009, jest kapitan statku rybackiego, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przyznaje, w drodze decyzji, punkty za poważne naruszenia również temu kapitanowi.
4. 
Punkty za poważne naruszenia przyznaje się kapitanowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
5. 
W decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się również o wymierzeniu kary pieniężnej za poważne naruszenia przepisów WPR.
6. 
Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 3, w części dotyczącej przyznania punktów za poważne naruszenia, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego będzie dokonywał oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów WPR, w celu ustalenia, czy naruszenie ma poważny charakter.
1. 
Tworzy się rejestr naruszeń przepisów WPR, zwany dalej "rejestrem naruszeń".
2. 
Rejestr naruszeń prowadzi, w formie elektronicznej, minister właściwy do spraw rybołówstwa.
3. 
Rejestr naruszeń zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę armatora statku rybackiego i kapitana statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;
2)
numer CFR i oznakę rybacką statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;
3)
rodzaj naruszenia przepisów WPR;
4)
liczbę przyznanych punktów za poważne naruszenia;
5)
wysokość kar pieniężnych wymierzonych za dokonane naruszenia przepisów WPR.
4. 
Dane zgromadzone w rejestrze naruszeń udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom oraz instytucjom realizującym zadania wynikające z wdrażania funduszy Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
5. 
Na wniosek:
1)
właściciela statku rybackiego albo armatora tego statku udostępnia się dane dotyczące rodzaju naruszeń przepisów WPR dokonanych przy użyciu tego statku oraz dane dotyczące liczby punktów za poważne naruszenia;
2)
kapitana statku rybackiego udostępnia się dane dotyczące liczby punktów oraz wysokości kar pieniężnych przyznanych mu za poważne naruszenia.

W przypadku gdy podczas jednej kontroli inspektor rybołówstwa morskiego stwierdzi dokonanie przez kapitana statku rybackiego co najmniej dwóch poważnych naruszeń przepisów WPR, liczba punktów za poważne naruszenia łącznie przyznanych temu kapitanowi wynosi nie więcej niż 12.

1. 
W przypadku zgromadzenia przez kapitana statku rybackiego:
1)
liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez odpowiednie okresy wskazane w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, z tym że okres, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze wynosi 2 miesiące;
2)
liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez okres 2 kolejnych lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania punktów za poważne naruszenia.
2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje dyrektora urzędu morskiego, który wydał kapitanowi statku rybackiego dokument kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania stanowiska kapitana, o zebraniu przez tego kapitana odpowiedniej liczby punktów za poważne naruszenia, o których mowa w ust. 1, oraz zwraca się o umieszczenie kapitana na liście, o której mowa w art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, wskazując jednocześnie termin, do którego obowiązuje zakaz pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego.
3. 
Okres zakazu pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego rozpoczyna się z dniem doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia, na skutek której doszło do zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów, o której mowa w ust. 1.
1. 
W przypadku gdy w okresie 3 kolejnych lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia kapitanowi, kapitan ten nie dokona kolejnego poważnego naruszenia przepisów WPR, z rejestru naruszeń wykreśla się wszystkie punkty przyznane temu kapitanowi za poważne naruszenia.
2. 
W przypadku wykreślenia z rejestru naruszeń określonej liczby punktów za poważne naruszenia przyznanych na statek rybacki armatorowi tego statku albo jego kapitanowi, z tego rejestru wykreśla się równocześnie tę samą liczbę punktów za te same poważne naruszenia odpowiednio armatorowi i kapitanowi tego statku.