Rozdział 4 - Licencja połowowa - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  4

Licencja połowowa

Minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek armatora statku rybackiego wydaje, w drodze decyzji, licencję:

1)
na statek rybacki, który został wpisany do rejestru i nie został uznany za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie art. 19 ust. 1;
2)
jeżeli zmiana wpisu w rejestrze dokonana na wniosek właściciela statku rybackiego skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w wydanej licencji.
1. 
Wniosek o wydanie licencji zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
numer CFR;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego;
4)
wskazanie miejsca odbioru licencji: siedzibę Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego albo siedzibę ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli został utworzony, albo siedzibę urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Wniosek o wydanie licencji składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
3. 
Armator statku rybackiego, odbierając licencję, jest obowiązany oddać dotychczasową licencję na dany statek rybacki, jeżeli została wydana.
4. 
W czasie wykonywania rybołówstwa komercyjnego dokument licencji albo jej duplikat lub ich kopia poświadczona przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego za zgodność z oryginałem znajdują się na statku rybackim, na który zostały wydane.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania licencji w przypadku:

1)
gdy statek, którego dotyczy wniosek, nie jest wpisany do rejestru;
2)
gdy uprzednio w odniesieniu do statku rybackiego, którego dotyczy wniosek, cofnięto licencję na podstawie art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
3)
gdy została wydana decyzja o uznaniu danego statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz statek ten nie został ponownie wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
4)
odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18.
1. 
Do postępowania w sprawie wydania licencji stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).
2. 
Do postępowania w sprawie wydania licencji nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa zawiesza, w drodze decyzji, licencję na czas określony w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, jeżeli armatorowi statku rybackiego, na który wydano tę licencję, przyznano liczbę punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008.
2. 
Okres zawieszenia licencji po raz pierwszy, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 1224/2009, wynosi 2 miesiące.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, licencję w przypadku:
1)
o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
2)
gdy dane dotyczące statku rybackiego określone w licencji są niezgodne ze stanem faktycznym, a właściciel tego statku nie złożył wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 2;
3)
odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18;
4)
wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1.
2. 
Cofnięcie licencji powoduje wygaśnięcie z mocy prawa specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 
Armator statku rybackiego, nie później niż w terminie 24 godzin od utraty dokumentu licencji albo zniszczenia tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, zawiadamia Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o jego utracie albo zniszczeniu.
2. 
Na wniosek armatora statku rybackiego minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie wydaje duplikat dokumentu licencji, pod warunkiem odpowiednio:
1)
dołączenia do wniosku oświadczenia o utracie dokumentu licencji albo
2)
zwrotu zniszczonego dokumentu licencji.
3. 
Oświadczenie o utracie dokumentu licencji składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. 
Do wniosku o wydanie duplikatu stosuje się przepis art. 34 ust. 1.
5. 
Armator statku rybackiego, który po uzyskaniu duplikatu odzyskał utracony dokument licencji, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ten duplikat ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.
1. 
Licencja oraz jej duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 404/2011.
2. 
Wzór licencji zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.