Art. 20. - [Oznaka rybacka] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  20.  [Oznaka rybacka]
1. 
Statek rybacki, przy użyciu którego wykonuje się rybołówstwo komercyjne, powinien być oznakowany oznaką rybacką.
2. 
Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego statku oraz, po myślniku, kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego portu przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego nadaje, na wniosek właściciela statku, oznakę rybacką przez dokonanie przy kolejnym numerze w spisie oznak rybackich wpisu imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu właściciela statku oraz trzyliterowego skrótu nazwy portu macierzystego tego statku wskazanego przez jego właściciela.
4. 
Właściciel statku dokonuje oznakowania statku oznaką rybacką, w sposób określony w art. 6 rozporządzenia nr 404/2011.
5. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie wydaje z urzędu zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej.