Art. 9. - [Segmenty floty; maksymalna zdolność połowowa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  9.  [Segmenty floty; maksymalna zdolność połowowa]
1. 
Wyodrębnia się następujące segmenty floty obejmujące statki rybackie, przy użyciu których prowadzi się rybołówstwo komercyjne:
1)
na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, o długości całkowitej nie mniejszej niż 5 m;
2)
na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi wyznaczonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 - o długości całkowitej do 12,00 m;
3)
na obszarach morskich innych niż wymienione w pkt 1 i 2.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, podsegmenty w ramach segmentów floty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, uwzględniając długość całkowitą statków rybackich lub zdolność połowową statków rybackich lub parametry techniczne statków rybackich lub rodzaj wykonywanego przy ich użyciu rybołówstwa komercyjnego, mając na uwadze dostosowanie floty do dostępnych możliwości połowowych, a także racjonalną i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza.