Art. 74. - [Obserwator na statku rybackim] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  74.  [Obserwator na statku rybackim]
1. 
Armator jest obowiązany do przyjęcia na pokład statku rybackiego obserwatora wyznaczonego przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, jeżeli obecność obserwatora nie spowoduje konieczności zmniejszenia liczby załogi tego statku.
2. 
Udokumentowane przez armatora, o którym mowa w ust. 1, koszty pobytu obserwatora oraz koszty przeprowadzonych przez niego czynności są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.
3. 
Czynności związane z realizacją programu krajowego nie powinny przeszkadzać w eksploatacji statku rybackiego, a ewentualne utrudnienia powinny być uzgodnione z armatorem tego statku.
4. 
Instytut jest obowiązany, co najmniej 48 godzin przed zamierzonym terminem wysłania obserwatora, zgłosić ten zamiar armatorowi statku rybackiego, na którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
5. 
Jeżeli wynika to ze specyfikacji prowadzonych czynności, instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, może wyznaczyć więcej niż jednego obserwatora.
6. 
W przypadku niewyznaczenia obserwatora przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, na statku rybackim instytut instaluje kamery na czas, w którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
7. 
Koszty zakupu kamer, o których mowa w ust. 6, ich montażu na statku rybackim oraz obsługi są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.