Art. 27. - [Modernizacja albo wymiana statku rybackiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  27.  [Modernizacja albo wymiana statku rybackiego]
1. 
Decyzję o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej wydaje się z zastrzeżeniem dokonania przez właściciela statku rybackiego modernizacji albo wymiany statku rybackiego, zgodnie z celami określonymi w art. 23 ust. 2 pkt 3, w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej stała się ostateczna.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony na wniosek właściciela statku rybackiego, na okres wskazany we wniosku nie dłuższy niż 2 lata, w przypadku gdy:
1)
zaawansowanie prac i poniesione nakłady finansowe uzasadniają przedłużenie realizacji przedsięwzięcia;
2)
prace modernizacyjne zostały zakończone, jednak brak jest niezbędnych dokumentów potwierdzających dokonaną modernizację.
3. 
Wniosek o przedłużenie terminu składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa, nie później niż na 2 miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Przedłużenie terminu następuje w drodze decyzji, w której minister właściwy do spraw rybołówstwa określa ostateczny termin na dokonanie modernizacji albo wymianę statku rybackiego.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej w przypadku niedokonania przez właściciela modernizacji albo wymiany statku rybackiego w terminie, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, w terminie w niej określonym.