Art. 17. - [Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  17.  [Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze]
1. 
Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze zawiera dane, których dotyczy zmiana, a w przypadku wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego - okoliczności uzasadniające wycofanie.
1a. 
W przypadku gdy zmiana wpisu w rejestrze dotyczy:
1)
zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić zmiana wpisu w rejestrze, oraz informację o wielkości tej zdolności połowowej;
2)
ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się:
a)
informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, oraz o wielkości tej zdolności połowowej,
b)
oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
2. 
Do wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6, potwierdzające dane, których dotyczy zmiana, lub
2)
dokument potwierdzający zakres wykonanej modernizacji na statku rybackim oraz informację o zmianie zdolności połowowej tego statku, lub
3)
dokument, o którym mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 - w przypadku zmiany polegającej na ponownym wprowadzeniu statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.