Rozdział 7 - Zbieranie danych połowowych - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  7

Zbieranie danych połowowych

Kapitan wykonujący rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1), prowadzi dziennik połowowy w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i rozporządzenia nr 404/2011.

1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje, na wniosek armatora statku rybackiego, dziennik połowowy w postaci papierowej.
2. 
Za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi równowartość kosztów wykonania dziennika połowowego w postaci papierowej, przy czym nie może ona przekraczać 1/32 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "wynagrodzeniem".
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, mając na względzie koszty związane z wykonaniem dziennika połowowego.
5. 
Dziennik połowowy przechowuje się na statku rybackim w sposób zapewniający ochronę tego dziennika przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. 
Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiącego ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwanego dalej "CMR", za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
7. 
W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się do CMR.
8. 
W przypadku niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 404/2011, trwającego dłużej niż kolejne 24 godziny, kapitan statku rybackiego może wystąpić, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), do ministra właściwego do spraw rybołówstwa o wydanie zgody na wyjście z portu statku rybackiego w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
9. 
Zgoda, o której mowa w ust. 8, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na czas niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów.
10. 
Dane z połowów prowadzonych po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 9, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, codziennie do godziny 2400.
11. 
Dane, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również w przypadkach oraz terminie określonych w art. 39 ust. 1 lub 2 lit. b-e rozporządzenia nr 404/2011.
12. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie informuje, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, o wznowieniu działania elektronicznego systemu raportowania połowów.
13. 
W przypadku niedziałania albo nieprawidłowego działania zamontowanego na statku rybackim elektronicznego dziennika połowowego armator tego statku składa do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o zgodę na wymontowanie tego dziennika w celu jego naprawy albo wymiany.
14. 
Zgoda, o której mowa w ust. 13, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
1. 
Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 10 m jest obowiązany do sporządzania miesięcznego raportu połowowego.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków rybackich o długości całkowitej od 8 do 10 m, przy użyciu których prowadzi się połowy dorsza.
3. 
Do miesięcznego raportu połowowego wpisuje się:
1)
oznakę rybacką statku rybackiego;
2)
nazwę miesiąca, za który raport został sporządzony;
3)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kapitana statku rybackiego;
4)
ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
5)
obszar połowów;
6)
rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych;
7)
czas trwania połowów;
8)
datę i godzinę wyładunków.
3a. 
(uchylony).
4. 
Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się każdorazowo, przed upływem 24 godzin, po powrocie z łowiska.
5. 
Kapitan statku rybackiego, po zakończeniu połowów w danym miesiącu, przekazuje miesięczny raport połowowy do CMR za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, nie później niż do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który został sporządzony raport.
1. 
Do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego wpisuje się współczynniki przeliczeniowe służące do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, o których mowa w załącznikach XIII-XV do rozporządzenia nr 404/2011.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki przeliczeniowe do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, w przypadku gdy dla danego gatunku organizmów morskich nie zostały one ustalone w przepisach, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie prawidłowego raportowania połowów i konieczność ustalenia wysokości wykorzystania danego gatunku organizmów morskich w relacji pełnej.
1. 
Deklarację przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklarację wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan statku rybackiego, o którym mowa w tych przepisach, przekazuje w terminie określonym odpowiednio w art. 21 ust. 4 i art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009 Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego.
2. 
W przypadku rejsów połowowych trwających dłużej niż 15 dni, kapitan statku rybackiego przekazuje informacje podawane w deklaracji przeładunkowej albo deklaracji wyładunkowej Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego drogą radiową lub elektroniczną.
3. 
Deklaracje, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od kapitana statku rybackiego przekazuje do CMR.
4. 
W przypadku wypełniania deklaracji, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej dane z tych deklaracji przekazuje się do CMR.
5. 
Deklaracja przeładunkowa oraz deklaracja wyładunkowa zawierają odpowiednio dane, o których mowa w art. 21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.
1. 
Realizację:
1)
programu krajowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "programem krajowym", oraz
2)
programu monitorowania przypadkowych połowów waleni, o którym mowa w rozporządzeniu nr 812/2004

- minister właściwy do spraw rybołówstwa powierza państwowemu instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie WPR, który posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.

2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wskaże, w drodze rozporządzenia, instytut, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.
3. 
Instytut wskazany zgodnie z ust. 2 pełni rolę korespondenta krajowego, o którym mowa w art. 25 ust. 4 rozporządzenia nr 1380/2013.
4. 
Programy, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
1. 
Armator jest obowiązany do przyjęcia na pokład statku rybackiego obserwatora wyznaczonego przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, jeżeli obecność obserwatora nie spowoduje konieczności zmniejszenia liczby załogi tego statku.
2. 
Udokumentowane przez armatora, o którym mowa w ust. 1, koszty pobytu obserwatora oraz koszty przeprowadzonych przez niego czynności są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.
3. 
Czynności związane z realizacją programu krajowego nie powinny przeszkadzać w eksploatacji statku rybackiego, a ewentualne utrudnienia powinny być uzgodnione z armatorem tego statku.
4. 
Instytut jest obowiązany, co najmniej 48 godzin przed zamierzonym terminem wysłania obserwatora, zgłosić ten zamiar armatorowi statku rybackiego, na którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
5. 
Jeżeli wynika to ze specyfikacji prowadzonych czynności, instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, może wyznaczyć więcej niż jednego obserwatora.
6. 
W przypadku niewyznaczenia obserwatora przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, na statku rybackim instytut instaluje kamery na czas, w którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
7. 
Koszty zakupu kamer, o których mowa w ust. 6, ich montażu na statku rybackim oraz obsługi są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.