Art. 70. - [Miesięczny raport połowowy] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  70.  [Miesięczny raport połowowy]
1. 
Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 10 m jest obowiązany do sporządzania miesięcznego raportu połowowego.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków rybackich o długości całkowitej od 8 do 10 m, przy użyciu których prowadzi się połowy dorsza.
3. 
Do miesięcznego raportu połowowego wpisuje się:
1)
oznakę rybacką statku rybackiego;
2)
nazwę miesiąca, za który raport został sporządzony;
3)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kapitana statku rybackiego;
4)
ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
5)
obszar połowów;
6)
rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych;
7)
czas trwania połowów;
8)
datę i godzinę wyładunków.
3a. 
(uchylony).
4. 
Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się każdorazowo, przed upływem 24 godzin, po powrocie z łowiska.
5. 
Kapitan statku rybackiego, po zakończeniu połowów w danym miesiącu, przekazuje miesięczny raport połowowy do CMR za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, nie później niż do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który został sporządzony raport.