Art. 34. - [Wniosek o wydanie licencji połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  34.  [Wniosek o wydanie licencji połowowej]
1. 
Wniosek o wydanie licencji zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
numer CFR;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego;
4)
wskazanie miejsca odbioru licencji: siedzibę Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego albo siedzibę ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli został utworzony, albo siedzibę urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Wniosek o wydanie licencji składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
3. 
Armator statku rybackiego, odbierając licencję, jest obowiązany oddać dotychczasową licencję na dany statek rybacki, jeżeli została wydana.
4. 
W czasie wykonywania rybołówstwa komercyjnego dokument licencji albo jej duplikat lub ich kopia poświadczona przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego za zgodność z oryginałem znajdują się na statku rybackim, na który zostały wydane.