Art. 21. - [Wykreślenie ze spisu oznak rybackich] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  21.  [Wykreślenie ze spisu oznak rybackich]

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykreśla oznakę rybacką ze spisu oznak rybackich:

1)
na wniosek właściciela statku rybackiego albo
2)
z urzędu, w przypadku gdy:
a)
statek rybacki, któremu została nadana oznaka rybacka, został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej albo
b)
po upływie 12 miesięcy od dnia nadania oznaki rybackiej nie został złożony wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru albo o dokonanie zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze.