Art. 71. - [Współczynniki przeliczeniowe] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  71.  [Współczynniki przeliczeniowe]
1. 
Do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego wpisuje się współczynniki przeliczeniowe służące do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, o których mowa w załącznikach XIII-XV do rozporządzenia nr 404/2011.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki przeliczeniowe do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, w przypadku gdy dla danego gatunku organizmów morskich nie zostały one ustalone w przepisach, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie prawidłowego raportowania połowów i konieczność ustalenia wysokości wykorzystania danego gatunku organizmów morskich w relacji pełnej.