Art. 16. - [Zmiany wpisu w rejestrze] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  16.  [Zmiany wpisu w rejestrze]
1. 
Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się:
1)
na wniosek właściciela statku rybackiego albo
2)
z urzędu, w przypadku:
a)
gdy wydana została decyzja o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1,
b)
gdy decyzja o cofnięciu albo zawieszeniu licencji stała się ostateczna,
c)
upływu okresu zawieszenia licencji.
2. 
Właściciel statku rybackiego jest obowiązany złożyć do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze, w zakresie danych, o których mowa w art. 13 ust. 3, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniającej dokonanie tej zmiany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:
1)
zaistnienia danej okoliczności lub
2)
wydania dokumentu, o którym mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6.