Art. 90. - [Pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  90.  [Pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego]
1. 
Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:
1)
pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla:
a)
organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku albo
b)
armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku;
2)
dowodu uiszczonej opłaty - w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotami, o których mowa w pkt 1 - na prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających.
2. 
W czasie wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:
1)
podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane posiadać dokument pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres oraz dowód uiszczenia opłaty.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:
1)
wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
prowadzi rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.