Art. 94. - [Raport z połowów rekreacyjnych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  94.  [Raport z połowów rekreacyjnych]
1. 
Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3, zawiera:
1)
ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
2)
datę i obszar prowadzenia połowów;
3)
rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.
2. 
Raport z połowów rekreacyjnych sporządza się, w przypadku armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne, po zakończeniu tych połowów, nie później niż przed wejściem tego statku do portu.
3. 
Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego w przypadku:
1)
organizatora zawodów sportowych - w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów;
2)
armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne - nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia rejsu rekreacyjnego.