Rozdział 2 - Rybołówstwo rekreacyjne - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  2

Rybołówstwo rekreacyjne

1. 
Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:
1)
pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla:
a)
organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku albo
b)
armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku;
2)
dowodu uiszczonej opłaty - w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotami, o których mowa w pkt 1 - na prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających.
2. 
W czasie wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:
1)
podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane posiadać dokument pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres oraz dowód uiszczenia opłaty.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:
1)
wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
prowadzi rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.
1. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 3 pkt 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy;
3)
wskazanie okresu, na jaki ma być wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
4)
nazwę statku, z tym że dla statku rybackiego - oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana;
5)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
6)
wskazanie gatunku organizmów morskich, które będą celem połowów oraz obszaru połowów;
7)
w przypadku organizatora zawodów sportowych - listę uczestników zawodów oraz miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zawodów.
2. 
Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, a w przypadku organizatora zawodów sportowych także informację, o której mowa w ust. 1 pkt 7.
3. 
Jeżeli gatunek organizmów morskich objęty pozwoleniem na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego został objęty planem wieloletnim, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013, w pozwoleniu określa się obowiązek sporządzenia raportów z połowów rekreacyjnych.
4. 
Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydaje się na okres miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.
5. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, w przypadku gdy ogólna kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich została wyczerpana, z wyłączeniem pozwoleń, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 lit. a.
1. 
Wniesienie opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, uprawnia osobę fizyczną do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres tygodnia, miesiąca albo kolejnych 12 miesięcy od dnia wniesienia tej opłaty.
2. 
Opłata, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego jest prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:

1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
okres, na jaki zostało wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
3)
rodzaj i liczbę narzędzi wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
4)
wskazanie gatunków organizmów morskich podanych we wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego oraz określonych w pozwoleniu, a także wskazanie obszarów ich połowów;
5)
serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) podmiotów, którym wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
6)
nazwę statku, a dla statku rybackiego oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana.
1. 
Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3, zawiera:
1)
ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
2)
datę i obszar prowadzenia połowów;
3)
rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.
2. 
Raport z połowów rekreacyjnych sporządza się, w przypadku armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne, po zakończeniu tych połowów, nie później niż przed wejściem tego statku do portu.
3. 
Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego w przypadku:
1)
organizatora zawodów sportowych - w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów;
2)
armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne - nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia rejsu rekreacyjnego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
okres, na jaki dana osoba fizyczna uzyskuje uprawnienie do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć odpowiednio:
a)
1/100 wysokości wynagrodzenia - w przypadku tygodniowego okresu połowów,
b)
1/50 wysokości wynagrodzenia - w przypadku miesięcznego okresu połowów,
c)
1/20 wysokości wynagrodzenia - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

Zabrania się:

1)
używania do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego narzędzi połowowych wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
2)
połowu organizmów morskich na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
3)
wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku ich nieodpłatnego przekazania placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.