Art. 138. - [Rejestr statków rybackich] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  138.  [Rejestr statków rybackich]
1. 
Rejestr statków rybackich prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym mowa w art. 13 ust. 1.
2. 
Wpisy do rejestru dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz numery, o których mowa w wierszu 2, w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004, nadane przed dniem jej wejścia w życie, oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu w rejestrze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.