Art. 103. - [Pierwsza i druga instancja] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  103.  [Pierwsza i druga instancja]
1. 
W sprawach należących do właściwości organów administracji rybołówstwa morskiego, rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego, decyzje w pierwszej instancji wydaje Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, chyba że na podstawie przepisu szczególnego organem właściwym w pierwszej instancji jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.