Art. 126. - [Poważne naruszenie przepisów WPR] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  126.  [Poważne naruszenie przepisów WPR]
1. 
Kto dopuścił się poważnego naruszenia przepisów WPR, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008 lub w art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości pięciokrotności wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w którym popełniono naruszenie.
2. 
Kto w okresie 5 kolejnych lat dopuścił się co najmniej dwukrotnie poważnego naruszenia przepisów WPR, o których mowa w ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającej dwudziestokrotności tej wartości, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy dniu przed dniem, w którym popełniono naruszenie.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów WPR nie mniejszą niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającą dwudziestokrotności tej wartości, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w którym popełniono naruszenie.