Art. 5. - [Zakazy] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  5.  [Zakazy]

Zabrania się:

1)
niszczenia tarlisk, ikry oraz narybku;
2)
używania przy prowadzeniu połowów organizmów morskich materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;
3)
wydawania lub wystawiania narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby:
a)
powodowały uszkodzenia innych narzędzi połowowych lub
b)
utrudniały prowadzenie połowów organizmów morskich.