Art. 111. - [Obowiązek umożliwienia wykonania czynności kontrolnych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  111.  [Obowiązek umożliwienia wykonania czynności kontrolnych]
1. 
Dokonujący połowu organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany, na wezwanie inspektora rybołówstwa morskiego, umożliwić wykonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:
1)
udzielić niezbędnych wyjaśnień;
2)
przedstawić do wglądu żądane dokumenty;
3)
umożliwić obejrzenie złowionych organizmów morskich i posiadanych narzędzi połowowych oraz sprzętu używanego do badań, a także pobranych w trakcie badań próbek i wykonanych analiz;
4)
umożliwić dokonanie wpisów w dzienniku połowowym;
5)
umożliwić korzystanie ze środków łączności;
6)
udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. 
Kapitan statku rybackiego jest obowiązany udzielać inspektorowi rybołówstwa morskiego pomocy w czasie wykonywania przez niego czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim.
3. 
Czynności kontrolne wykonuje się w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić prowadzenie połowów.