Art. 108. - [Legitymacje i oznaki służbowe] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  108.  [Legitymacje i oznaki służbowe]
1. 
Czynności kontrolne i inspekcje podejmowane przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej.
2. 
W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor rybołówstwa morskiego jest obowiązany nosić na widocznym miejscu oznakę służbową.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej, o której mowa w art. 97 rozporządzenia nr 404/2011, i oznaki służbowej, mając na względzie ułatwienie identyfikacji służb kontrolnych.