Art. 101. - [Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  101.  [Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego]
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego podlega ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.
2. 
Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Zastępców Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
4. 
Stanowisko Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i jego zastępców może zajmować osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada kompetencje kierownicze;
6)
posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
5. 
Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140).