Art. 110. - [Zatrzymanie i kontrola statku rybackiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  110.  [Zatrzymanie i kontrola statku rybackiego]
1. 
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać i skontrolować oraz doprowadzić do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statek rybacki o obcej przynależności znajdujący się na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
O zatrzymaniu i doprowadzeniu statku rybackiego o obcej przynależności do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inspektor rybołówstwa morskiego zawiadamia Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, który niezwłocznie przekazuje tę informację właściwemu organowi państwa bandery tego statku.