Art. 112. - [Kontrola statku rybackiego poławiającego poza obszarami morskimi RP] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  112.  [Kontrola statku rybackiego poławiającego poza obszarami morskimi RP]
1. 
Inspektor rybołówstwa morskiego może dokonać kontroli statku rybackiego o polskiej przynależności, poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej, w celu stwierdzenia, czy na tym statku są przestrzegane przepisy o rybołówstwie morskim, a także postanowienia umów międzynarodowych i porozumień międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. 
Kapitan statku rybackiego poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zapewnić inspektorowi rybołówstwa morskiego niezbędne zakwaterowanie i wyżywienie.
3. 
Koszty zakwaterowania i wyżywienia inspektora rybołówstwa morskiego, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.