Art. 100. - [Organy administracji rybołówstwa morskiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  100.  [Organy administracji rybołówstwa morskiego]

Organami administracji rybołówstwa morskiego są:

1)
minister właściwy do spraw rybołówstwa;
2)
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego - jako centralny organ administracji rządowej.