[Zadania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego] - Art. 107. - Rybołówstwo morskie. - Dz.U.2022.540 t.j. - OpenLEX

Art. 107. - [Zadania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  107.  [Zadania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego]
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim i o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także inspekcje, o których mowa w rozporządzeniu nr 1224/2009 oraz rozporządzeniu nr 1005/2008,
b)
w przypadku przywozu produktów rybołówstwa drogą morską realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń przepisów WPR w ramach wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
6a)
realizuje zadania związane z zapobieganiem wprowadzaniu do środowiska i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się w środowisku inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski oraz inwazyjnych gatunków obcych prawdopodobnie spełniających kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych;
7)
wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008,
b)
weryfikacji mocy silników zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 1224/2009

- za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego.

2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przechowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres trzech lat.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przy realizacji swoich zadań współdziała z organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i Policji oraz ze strażami gminnymi, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, podmiotami zarządzającymi portami i przystaniami morskimi i z terenowymi organami administracji morskiej, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i jednostek organizacyjnych.