Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.282.1653

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszego rozporządzenia, wprowadzone przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014.1123), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

Zmiany niniejszego rozporządzenia, wprowadzone przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013.1544), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

.................................................

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej określonych gatunków organizmów morskich w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz na akwenach położonych poza polskimi obszarami morskimi.
Jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 105 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1), ogólne kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich, przyznane Rzeczypospolitej Polskiej na dany rok kalendarzowy, przed dokonaniem ich podziału między armatorów statków rybackich pomniejsza się w sposób określony w tym rozporządzeniu.
1.
Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w specjalnych zezwoleniach połowowych kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich odbywa się w drodze odłowienia kwot połowowych:
1)
otrzymanych w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dodatkowych kwot połowowych;
2)
pochodzących z wymian międzynarodowych;
3)
przekazanych na zasadach określonych w art. 20a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.
2.
Za wykorzystanie przez armatora statku rybackiego kwot połowowych, o których mowa w ust. 1, uznaje się również rezygnację z odłowienia tych kwot złożoną przez tego armatora w sposób określony w § 9.
1.
Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie armatorów:
1)
którym przyznano co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2010 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz
2) 3
którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej łososia co najmniej w jednym roku w latach 2005-2010.
2.
W celu dokonania podziału, o którym mowa w ust. 1, oblicza się udział procentowy armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, zgodnie z wzorem:
gdzie:

W - oznacza wyrażony procentowo udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku),

Pa - oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w latach 2005-2010, przez armatora statku rybackiego, który posiadał co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2010 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia,

Pwa - oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w latach 2005-2010, przez armatorów statków rybackich, którzy posiadali co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2010 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz którzy nie dokonali zezłomowania statku rybackiego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. Nr 213, poz. 2163, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840 i Nr 129, poz. 1064, z 2010 r. Nr 43, poz. 249 oraz z 2011 r. Nr 129, poz. 745), zwanych dalej "rozporządzeniami w sprawie pomocy finansowej w zakresie złomowania statku rybackiego".

3.
Wysokość indywidualnej kwoty połowowej łososia przyznawanej armatorowi na statek rybacki stanowi iloczyn liczby stanowiącej procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, obliczony zgodnie z ust. 2, oraz liczby stanowiącej ogólną kwotę połowową łososia przyznaną na dany rok kalendarzowy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim.
4.
Indywidualnej kwoty połowowej łososia nie przyznaje się, jeżeli udział danego armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, obliczony zgodnie z ust. 2, wyniesie mniej niż 5 sztuk łososia.
1.
Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego i ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 25-32 Morza Bałtyckiego, zwanych dalej "ogólnymi kwotami połowowymi dorsza", 0,5% sumy tych kwot, nie więcej jednak niż 100 ton dorsza, przeznacza się na połowy w celach naukowo-badawczych.
2.
Podziału ogólnych kwot połowowych dorsza dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie według długości całkowitej tych statków, zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2011 r., jeżeli ich armatorzy mieli wydane do dnia 31 października 2009 r. specjalne zezwolenia połowowe uprawniające do połowów na obszarach, o których mowa w § 1, przyznając:
1) 4
4,92% sumy ogólnych kwot połowowych dorsza, nie więcej niż 800 ton - na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;
2) 5
nie więcej niż 95,08% sumy ogólnych kwot połowowych dorsza - do podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 8 m, w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 6
Kwota połowowa dorsza odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 8 m nie może wynieść więcej niż 15 ton.
1.
Podziału ogólnej kwoty połowowej szprota określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego dokonuje się na wniosek armatora, na statki rybackie armatorów:
1)
którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005-2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową szprota oraz
2)
którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej szprota co najmniej w jednym roku w latach 2005-2013.
2.
Podziału ogólnej kwoty połowowej szprota, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, przyznając:
1)
20 ton - na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 12 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;
2)
pozostałą część ogólnej kwoty połowowej szprota - na statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 12 m, w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 8
Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 2, z ogólnej kwoty połowowej szprota określonej dla Morza Bałtyckiego przeznacza się 1000 ton na statki rybackie, których armatorzy:
1)
nie spełnili warunków, o których mowa w ust. 1;
2)
udokumentują, że nie prowadzili połowów szprota ze względu na rozpoczętą w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 października 2013 r. modernizację statku rybackiego;
3)
przedłożą zaświadczenie właściwego miejscowo okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, że modernizacja, o której mowa w pkt 2, służyła dostosowaniu statku rybackiego do połowów szprota.
4. 9
Podziału kwoty połowowej szprota, o której mowa w ust. 3, dokonuje się do dnia 31 grudnia 2014 r., przyznając w przypadku statków rybackich o długości całkowitej:
1)
mniejszej niż 12 m - nie więcej niż 100 kg na jeden statek;
2)
wynoszącej co najmniej 12 m - nie więcej niż 10% kwoty połowowej szprota, jaką otrzymałby armator na statek rybacki w danym przedziale długości, na dany rok, obliczonej w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia stosownie do długości statku rybackiego.
4a. 10
Wniosek o przyznanie kwoty połowowej, o której mowa w ust. 3, armator statku rybackiego składa do ministra właściwego do spraw rybołówstwa w terminie do dnia 31 października 2014 r.
4b. 11
Długość całkowitą statków rybackich, o których mowa w ust. 4, określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4a.
5.
W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 3, albo złożenia przez armatora statku rybackiego wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na połowy szprota po dniu 31 października 2014 r. minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia przyznania kwoty połowowej szprota.
6.
Armator statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2014 r. przyznano kwotę połowową szprota w ramach podziału, o którym mowa w ust. 4, i który dokonał odłowienia co najmniej części tej kwoty, w kolejnych latach będzie mógł uczestniczyć w podziale kwoty połowowej szprota, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
7.
Długość całkowitą statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2013 r.
8. 12
Kwota połowowa szprota odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 12 m, w ramach kwoty połowowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie może wynieść więcej niż tonę.
1. 13
Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem zachodnim", dokonuje się na wniosek armatora na statki rybackie, których armatorzy w 2007 r., 2008 r. lub 2009 r. posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę połowową śledzia zachodniego oraz dokonali odłowienia co najmniej jej części co najmniej w jednym roku z tych lat.
2.
W celu dokonania podziału, o którym mowa w ust. 1, oblicza się udział procentowy armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego, zgodnie z wzorem:
gdzie:

W - oznacza wyrażony procentowo udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku),

Pb - oznacza całkowite połowy, w latach 2007-2009, śledzia zachodniego dokonane przez armatora statku rybackiego, który posiadał kwotę śledzia zachodniego w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2007 r., 2008 r. lub 2009 r.,

Pwb - oznacza całkowite połowy, w latach 2007-2009, śledzia zachodniego dokonane przez armatorów statków rybackich, którzy posiadali kwotę śledzia zachodniego w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2007 r., 2008 r. lub 2009 r. oraz którzy nie dokonali zezłomowania statku rybackiego w sposób określony w rozporządzeniach w sprawie pomocy finansowej w zakresie złomowania statku rybackiego.

3.
Wysokość indywidualnej kwoty połowowej śledzia zachodniego przyznawanej armatorowi na statek rybacki stanowi iloczyn liczby stanowiącej procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego, obliczony zgodnie z ust. 2, oraz liczby stanowiącej ogólną kwotę połowową śledzia zachodniego przyznaną na dany rok kalendarzowy zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim.
4.
Indywidualnej kwoty połowowej śledzia zachodniego nie przyznaje się, jeżeli udział danego armatora w całkowitych połowach śledzia zachodniego, obliczony zgodnie z ust. 2, jest mniejszy niż 0,01%.
1.
Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem centralnym", 7,68% tej kwoty, nie mniej jednak niż 1500 ton, przeznacza się na połowy prowadzone na Zalewie Wiślanym.
2. 14
Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego dokonuje się na wniosek armatora na statki rybackie armatorów:
1)
którym przyznano co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2013 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową śledzia centralnego oraz
2)
którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej śledzia centralnego co najmniej w jednym roku w latach 2005-2013.
2a. 15
Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego, o której mowa w ust. 2, dokonuje się, przyznając:
1)
500 ton - na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;
2)
pozostałą część ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego - na statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 8 m, w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2b. 16
Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 2a, z ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego określonej dla Morza Bałtyckiego przeznacza się 300 ton na statki rybackie, których armatorzy:
1)
nie spełnili warunków, o których mowa w ust. 2;
2)
udokumentują, że nie prowadzili połowów śledzia centralnego ze względu na rozpoczętą w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 października 2013 r. modernizację statku rybackiego;
3)
przedłożą zaświadczenie właściwego miejscowo okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, że modernizacja, o której mowa w pkt 2, służyła dostosowaniu statku rybackiego do połowów śledzia centralnego.
2c. 17
Podziału kwoty połowowej śledzia centralnego, o której mowa w ust. 2b, dokonuje się do dnia 31 grudnia 2014 r., przyznając w przypadku statków rybackich o długości całkowitej:
1)
mniejszej niż 8 m - nie więcej niż 2 tony na jeden statek;
2)
wynoszącej co najmniej 8 m - nie więcej niż 10% kwoty połowowej śledzia centralnego, jaką otrzymałby armator na statek rybacki w danym przedziale długości, na dany rok, obliczonej w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia stosownie do długości statku rybackiego.
2ca. 18
Wniosek o przyznanie kwoty połowowej, o której mowa w ust. 2b, armator statku rybackiego składa do ministra właściwego do spraw rybołówstwa w terminie do dnia 31 października 2014 r.
2cb. 19
Długość całkowitą statków rybackich, o których mowa w ust. 2c, określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2ca.
2d. 20
W przypadku wyczerpania kwoty połowowej, o której mowa w ust. 2b, albo złożenia przez armatora statku rybackiego wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na połowy śledzia centralnego po dniu 31 października 2014 r. minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia przyznania kwoty połowowej śledzia centralnego.
2e. 21
Armator statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2014 r. przyznano kwotę połowową śledzia centralnego w ramach podziału, o którym mowa w ust. 2c, i który dokonał odłowienia co najmniej części tej kwoty, w kolejnych latach będzie mógł uczestniczyć w podziale kwoty połowowej śledzia centralnego, o którym mowa w ust. 2a pkt 2.
3. 22
(uchylony).
4. 23
Długość całkowitą statku rybackiego, o którym mowa w ust. 2a pkt 1 albo 2, określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2013 r.
5. 24
Kwota połowowa śledzia centralnego odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, w ramach kwoty połowowej, o której mowa w ust. 2a pkt 1, nie może wynieść więcej niż 20 ton.
Podziału ogólnej kwoty połowowej gładzicy określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego dokonuje się, na wniosek armatora statku rybackiego, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
1.
Armator statku rybackiego może, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego.
2.
Armator statku rybackiego rezygnuje z kwoty połowowej, o której mowa w ust. 1, składając wniosek o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 25
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, co najmniej raz w roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych łososia, dorsza, szprota, śledzia centralnego lub śledzia zachodniego:
1) 26
niewykorzystanych po podziałach, o których mowa w § 3-7;
2)
pochodzących z wymian międzynarodowych;
3)
pozostałych po rezygnacji przez armatora statku rybackiego z kwoty połowowej, dokonanej w sposób określony w § 9;
4)
otrzymanych w sposób określony w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.1996, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 317).
2.
Dodatkowa kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich, o którym mowa w ust. 1, przysługuje armatorowi statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową na ten gatunek organizmów morskich, jeżeli armator ten:
1)
nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1005/2008";
2)
nie przekazał w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową całości albo części swojej indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich do odłowienia innemu armatorowi, na zasadach określonych w art. 20a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie;
3)
nie zrezygnował z całości albo z części swojej indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich, w sposób określony w § 9, w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową.
1.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje podziału dodatkowych kwot połowowych:
1)
dorsza, przyznając:
a)
armatorom statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 8 m - 4,92% z dodatkowej kwoty połowowej dorsza, do podziału w częściach równych na poszczególne statki rybackie, w wysokości nieprzekraczającej 30% kwoty połowowej, o której mowa w § 4 ust. 3, pod warunkiem że armatorzy ci na dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej:
wykorzystali kwotę połowową, o której mowa w § 4 ust. 3, lub
kwota połowowa, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, została wyczerpana,
b) 27
armatorom statków rybackich o długości całkowitej od 8 m do powyżej 30,49 m - 95,08% z dodatkowej kwoty połowowej dorsza lub część dodatkowej kwoty połowowej dorsza pozostałej po podziale, o którym mowa w lit. a, w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
łososia w częściach równych na poszczególne statki rybackie;
3)
śledzia zachodniego w częściach równych na poszczególne statki rybackie;
4) 28
szprota w częściach równych na poszczególne statki rybackie;
5) 29
śledzia centralnego w częściach równych na poszczególne statki rybackie.
2.
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się wraz z wnioskiem o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w § 10 ust. 1.
3.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa nie dokonuje podziału dodatkowej kwoty połowowej łososia, jeżeli kwota połowowa przypadająca na jeden statek rybacki wynosi mniej niż 1 sztukę łososia.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozostałą liczbę sztuk łososia uwzględnia się w kolejnym podziale dodatkowych kwot połowowych tego gatunku.
(uchylony).
(uchylony).
Otrzymana przez armatora statku rybackiego w wyniku podziału dodatkowych kwot połowowych lub wskutek przekazania kwoty połowowej na zasadach określonych w art. 20a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie kwota połowowa określonego gatunku organizmów morskich może być wykorzystana w drodze:
1)
jej odłowienia lub
2)
rezygnacji przez armatora z otrzymanej w specjalnym zezwoleniu połowowym kwoty połowowej w sposób określony w § 9, lub
3)
przekazania przez tego armatora otrzymanej kwoty połowowej na jego inny statek rybacki na zasadach określonych w art. 20a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.
(uchylony).
1.
Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków, określonych dla obszarów:
1)
Svalbard,
2)
objętych:
a)
Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,
b)
Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

- dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w drodze odłowienia lub wymiany międzynarodowej przyznane lub przekazane im kwoty połowowe wnioskowanego gatunku, co najmniej przez 3 lata w latach od 1997 r. do roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.

2.
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej w sposób określony w ust. 1, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku dokonuje się, przyznając:
1)
90% tej kwoty - na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w drodze odłowienia przyznane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich pochodzące z podziału ogólnych kwot połowowych lub z wymian międzynarodowych, co najmniej przez 3 lata w latach od 1997 r. do roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe, przyznane lub przekazane kwoty połowowe dowolnego gatunku organizmów morskich na odpowiednim obszarze, określonym w ust. 1;
2)
10% tej kwoty - na pozostałe statki rybackie.
3.
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej w sposób określony w ust. 2 pkt 1, podziału na pozostałe statki rybackie dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW.
1.
Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, określonych dla akwenów położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż określone w § 16 ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW, przyznając:
1)
90% tej kwoty - na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w drodze odłowienia przyznane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich pochodzące z podziału ogólnych kwot połowowych lub z wymian międzynarodowych, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe wnioskowanego gatunku, w latach od 1997 r. do roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe;
2)
10% tej kwoty - na pozostałe statki rybackie.
2.
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej w sposób określony w ust. 1 pkt 1, podziału na pozostałe statki rybackie dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW.
Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich określonych dla obszarów, o których mowa w § 16 i 17, przyznawanych jako kwoty połowowe przeznaczone do wykorzystania bez podziału na poszczególne państwa członkowskie, dokonuje się na wniosek armatora, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 15, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  33 SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNYCH I DODATKOWYCH KWOT POŁOWOWYCH DORSZA

1. Podziału ogólnych kwot połowowych dorsza na statki rybackie o długości całkowitej od 8 m dokonuje się, uwzględniając długość całkowitą statku rybackiego w danym przedziale długości całkowitej statku rybackiego oraz współczynniki podziału określone w poniższej tabeli:
Kategoria długości statku rybackiegoDługość całkowita statku rybackiego (m)Współczynnik podziału (wsp)
a8,00-9,990,2
b10,00-11,990,4
c12,00-14,990,7
d15,00-18,490,8
e18,50-20,490,9
f20,50-25,491,0
g25,50-30,490,7
hpowyżej 30,490,3

2. Kwotę połowową dorsza przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

K1 - oznacza kwotę połowową dorsza przypadającą na dany statek rybacki w danej kategorii długości,

KP1 - oznacza kwotę połowową dorsza, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,

KP2 - oznacza dodatkową kwotę połowową dorsza, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia,

LSa, LSb, LSc, Lsd, LSe, LSf, LSg, LSh - oznaczają odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całkowitej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f, g lub h,

wspa, wspb, wspc, wspd, wspe, wspf, wspg, wsph - oznaczają odpowiednio współczynniki podziału dla statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f, g lub h,

wsp[a] ... [h] oznacza odpowiedni współczynnik podziału dorsza przypadający na dany statek rybacki w danej kategorii długości statku rybackiego, ujętej w tabeli określonej w ust. 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  34 SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNYCH KWOT POŁOWOWYCH SZPROTA

1. Podziału ogólnej kwoty połowowej szprota na statki rybackie o długości całkowitej od 12 m dokonuje się, uwzględniając długość całkowitą statku rybackiego w danym przedziale długości całkowitej statku rybackiego oraz współczynniki podziału określone w poniższej tabeli:
Kategoria długości statku rybackiegoDługość całkowita statku rybackiego (m)Współczynnik podziału (wsp)
a12,00-14,990,050
b15,00-18,490,100
c18,50-20,490,250
d20,50-25,490,500
e25,50-30,490,875
fpowyżej 30,491,000

2. Kwotę połowową szprota przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie

K1 - oznacza kwotę połowową szprota przypadającą na dany statek rybacki w danej kategorii długości,

KPSz - oznacza kwotę połowową szprota, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,

LSa, LSb, LSc, Lsd, LSe, LSf - oznaczają odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całkowitej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e lub f,

wspa, wspb, wspc, wspd, wspe, wspf - oznaczają odpowiednio współczynniki podziału dla statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e lub f,

wsp[a] ... [f] - oznacza odpowiedni współczynnik podziału szprota przypadający na dany statek rybacki w danej kategorii długości statku rybackiego, ujętej w tabeli określonej w ust. 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  35 SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNYCH KWOT POŁOWOWYCH ŚLEDZIA CENTRALNEGO

1. Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego na poszczególne statki rybackie dokonuje się, uwzględniając długość całkowitą statku rybackiego w danym przedziale długości całkowitej statku rybackiego oraz współczynniki podziału określone w poniższej tabeli:
Kategoria długości statku rybackiegoDługość całkowita statku rybackiego (m)Współczynnik podziału (wsp)
a8,00-9,990,1
b10,00-11,990,1
c12,00-14,990,1
d15,00-18,490,15
e18,50-20,490,25
f20,50-25,490,5
g25,50-30,491,0
hpowyżej 30,491,0

2. Kwotę połowową śledzia centralnego przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

K1 - oznacza kwotę połowową śledzia centralnego przypadającą na dany statek rybacki w danej kategorii długości,

KPSc - oznacza kwotę połowową śledzia centralnego, o której mowa w § 7 ust. 2a pkt 2 rozporządzenia,

LSa, LSb, LSc, Lsd, LSe, LSf, LSg, LSh - oznaczają odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całkowitej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f, g lub h,

wspa, wspb, wspc, wspd, wspe, wspf, wspg, wsph - oznaczają odpowiednio współczynniki podziału dla statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f, g lub h,

wsp[a] ... [h] - oznacza odpowiedni współczynnik podziału śledzia centralnego przypadający na dany statek rybacki w danej kategorii długości statku rybackiego, ujętej w tabeli określonej w ust. 1.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 § 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
4 § 4 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
5 § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
6 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
7 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
8 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.
9 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.
10 § 5 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.
11 § 5 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.
12 § 5 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.
13 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
14 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
15 § 7 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
16 § 7 ust. 2b:

- dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.

17 § 7 ust. 2c:

- dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.

18 § 7 ust. 2ca dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.
19 § 7 ust. 2cb dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.
20 § 7 ust. 2d dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
21 § 7 ust. 2e dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
22 § 7 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.
23 § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
24 § 7 ust. 5:

- dodany przez § 1 pkt 6 lit. d) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.

25 § 10 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
26 § 10 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
27 § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
28 § 11 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
29 § 11 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
30 § 12 uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
31 § 13 uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
32 § 15 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 2014 r.
33 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
34 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
35 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.