Art. 86. - [Wyniki i wnioski z wykonanych badań lub prac] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  86.  [Wyniki i wnioski z wykonanych badań lub prac]

Podmiot, który przeprowadził połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa pisemne wyniki i wnioski z wykonanych badań lub prac, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych połowów.