Art. 6. - [Narzędzia połowowe] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  6.  [Narzędzia połowowe]
1. 
Zabrania się naruszania narzędzi połowowych stanowiących własność osoby trzeciej, chyba że jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi oraz na potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego.
2. 
Narzędzia połowowe używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oznakowuje się oznaką rybacką statku rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.
3. 
Oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 2, dokonuje armator statku rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.
4. 
Narzędzia połowowe wydane lub wystawione na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, które nie są oznakowane, uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się własności.
5. 
Narzędzia połowowe, o których mowa w ust. 4, przekazuje się dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu ze względu na miejsce znalezienia tych narzędzi.
6. 
Organizmy morskie znajdujące się w narzędziach połowowych, o których mowa w ust. 4, nadające się do spożycia Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przekazuje nieodpłatnie placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), albo sprzedaje w trybie właściwym dla sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).
7. 
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.