Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.277 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  97.  [Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich lub na zarybianie]
1.  Prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2.  Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz:
1) w przypadku zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich - miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek;
2) w przypadku zezwolenia na zarybianie:
a) ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania,
b) rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału biologicznego organizmów morskich - jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania.
3.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), o ile jest wymagana.
4.  Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich oraz zezwolenie na zarybianie zawierają odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 2.
5.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1) odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności wywierając negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte planowaną działalnością, albo naruszałaby przepisy odrębne dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich lub przepisy ochrony środowiska lub ochrony przyrody;
2) cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli chów lub hodowla organizmów morskich albo zarybianie są prowadzone niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte prowadzoną działalnością.
6.  Decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.