Art. 88. - [Odmowa wydania kolejnego pozwolenia] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  88.  [Odmowa wydania kolejnego pozwolenia]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania kolejnego pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku gdy:
1)
wnioskodawca nie przedstawił wyników i wniosków, o których mowa w art. 86, albo przedstawił je po terminie lub
2)
wnioskodawcy cofnięto ostatnie pozwolenie.
2. 
Kolejne pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku odmowy jego wydania z przyczyn wymienionych w ust. 1 może zostać wydane nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy wydania kolejnego pozwolenia stała się ostateczna.