Dział 3 - Rybołówstwo niekomercyjne - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

DZIAŁ  III

Rybołówstwo niekomercyjne

Połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia

1. 
Połowy organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, mogą być prowadzone po uzyskaniu pozwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek:
1)
instytutu badawczego albo instytutu naukowego, prowadzącego badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego;
2)
uczelni albo szkoły ponadpodstawowej, kształcących w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, zawiera:
1)
nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
planowany zakres i sposób prowadzenia tych badań lub prac;
3)
przewidywany obszar połowów;
4)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;
5)
planowaną wielkość połowów;
6)
przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych;
7)
oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą prowadzone ze statku.
4. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego zawiera dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3-7.
5. 
Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia objętych nimi połowów organizmów morskich.
6. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może odmówić, w drodze decyzji, wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli prowadzenie planowanych połowów spowodowałoby negatywne skutki dla żywych zasobów morza lub prowadzenie planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych jest nieuzasadnione lub niecelowe ze względu na ochronę żywych zasobów morza.
7. 
Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, zawiera odpowiednio dane, o których mowa w ust. 3.
8. 
Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
9. 
Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W czasie prowadzenia połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, podmiot, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1, jest obowiązany do okazania tego pozwolenia na żądanie inspektora rybołówstwa morskiego podczas przeprowadzania przez niego czynności kontrolnych.

Podmiot, który przeprowadził połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa pisemne wyniki i wnioski z wykonanych badań lub prac, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych połowów.

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, pozwolenie na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku prowadzenia połowów niezgodnie z pozwoleniem, o którym mowa w art. 84 ust. 1, lub z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim.
2. 
Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania kolejnego pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku gdy:
1)
wnioskodawca nie przedstawił wyników i wniosków, o których mowa w art. 86, albo przedstawił je po terminie lub
2)
wnioskodawcy cofnięto ostatnie pozwolenie.
2. 
Kolejne pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku odmowy jego wydania z przyczyn wymienionych w ust. 1 może zostać wydane nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy wydania kolejnego pozwolenia stała się ostateczna.

(uchylony).

Rybołówstwo rekreacyjne

1. 
Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:
1)
pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla:
a)
organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku albo
b)
armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku;
2)
dowodu uiszczonej opłaty - w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotami, o których mowa w pkt 1 - na prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających.
2. 
W czasie wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:
1)
podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane posiadać dokument pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres oraz dowód uiszczenia opłaty.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:
1)
wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
prowadzi rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.
1. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 3 pkt 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy;
3)
wskazanie okresu, na jaki ma być wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
4)
nazwę statku, z tym że dla statku rybackiego - oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana;
5)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
6)
wskazanie gatunku organizmów morskich, które będą celem połowów oraz obszaru połowów;
7)
w przypadku organizatora zawodów sportowych - listę uczestników zawodów oraz miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zawodów.
2. 
Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, a w przypadku organizatora zawodów sportowych także informację, o której mowa w ust. 1 pkt 7.
3. 
Jeżeli gatunek organizmów morskich objęty pozwoleniem na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego został objęty planem wieloletnim, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013, w pozwoleniu określa się obowiązek sporządzenia raportów z połowów rekreacyjnych.
4. 
Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydaje się na okres miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.
5. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, w przypadku gdy ogólna kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich została wyczerpana, z wyłączeniem pozwoleń, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 lit. a.
1. 
Wniesienie opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, uprawnia osobę fizyczną do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres tygodnia, miesiąca albo kolejnych 12 miesięcy od dnia wniesienia tej opłaty.
2. 
Opłata, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego jest prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:

1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
okres, na jaki zostało wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
3)
rodzaj i liczbę narzędzi wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
4)
wskazanie gatunków organizmów morskich podanych we wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego oraz określonych w pozwoleniu, a także wskazanie obszarów ich połowów;
5)
serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) podmiotów, którym wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
6)
nazwę statku, a dla statku rybackiego oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana.
1. 
Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3, zawiera:
1)
ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
2)
datę i obszar prowadzenia połowów;
3)
rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.
2. 
Raport z połowów rekreacyjnych sporządza się, w przypadku armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne, po zakończeniu tych połowów, nie później niż przed wejściem tego statku do portu.
3. 
Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego w przypadku:
1)
organizatora zawodów sportowych - w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów;
2)
armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne - nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia rejsu rekreacyjnego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
okres, na jaki dana osoba fizyczna uzyskuje uprawnienie do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć odpowiednio:
a)
1/100 wysokości wynagrodzenia - w przypadku tygodniowego okresu połowów,
b)
1/50 wysokości wynagrodzenia - w przypadku miesięcznego okresu połowów,
c)
1/20 wysokości wynagrodzenia - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

Zabrania się:

1)
używania do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego narzędzi połowowych wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
2)
połowu organizmów morskich na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
3)
wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku ich nieodpłatnego przekazania placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Chów, hodowla organizmów morskich, zarybianie, wprowadzanie i przenoszenie organizmów morskich

1. 
Prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz:
1)
w przypadku zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich - miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek;
2)
w przypadku zezwolenia na zarybianie:
a)
ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania,
b)
rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału biologicznego organizmów morskich - jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania.
3. 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), o ile jest wymagana.
4. 
Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich oraz zezwolenie na zarybianie zawierają odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 2.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1)
odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności wywierając negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte planowaną działalnością, albo naruszałaby przepisy odrębne dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich lub przepisy ochrony środowiska lub ochrony przyrody;
2)
cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli chów lub hodowla organizmów morskich albo zarybianie są prowadzone niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte prowadzoną działalnością.
6. 
Decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi zarybianie w celu utrzymania i odtwarzania zasobów ryb na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Koszty wykonania zarybiania, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone corocznie ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może powierzyć, w drodze umowy, wykonanie części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, który:
1)
prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie zarybiania;
2)
posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do prowadzenia zarybiania.
4. 
W umowie, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności:
1)
zakres powierzonych zadań;
2)
sposób i termin realizacji powierzonych zadań;
3)
warunki rozwiązania umowy.
5. 
W przypadku powierzenia wykonania części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, przysługuje dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania tego zarybiania.
1. 
Zabrania się wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarze i w terminie, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza obszar oraz termin, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
1. 
Wprowadzenie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007, w tym w celu wykorzystania w chowie lub hodowli, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska.
2. 
Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób planowanego wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo;
3)
określenie gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumentację, o której mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega zaopiniowaniu przez zespół doradczy, powołany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
5. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie:
1)
gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo.
6. 
W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, nakłada się obowiązek monitorowania gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo przez okres co najmniej 2 lat w przypadku, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może, w drodze umowy, powierzyć wykonywanie monitorowania instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego.
8. 
Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, przepis art. 98 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
9. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1)
odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich;
2)
cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
a)
działalność nim objęta:
jest realizowana niezgodnie z zezwoleniem lub
stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich, lub
b)
gatunek, którego dotyczy zezwolenie, został umieszczony w wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 35, z późn. zm.), lub na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2022 r. poz. 2375).
9a. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, cofając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku określonym w ust. 9 pkt 2 lit. b, określa w decyzji o cofnięciu zezwolenia termin prowadzenia działalności, nie dłuższy niż 2 lata.
9b. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w ust. 9a, w terminie 30 dni od dnia cofnięcia zezwolenia.
10. 
Decyzji, o której mowa w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
11. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, warunki, w szczególności techniczne lub organizacyjne, wprowadzania lub przenoszenia organizmów morskich gatunku obcego lub niewystępującego miejscowo, mając na względzie znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków organizmów morskich oraz przewidywany wpływ takiego wprowadzenia lub przeniesienia na środowisko morskie.
12. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi, w formie elektronicznej, rejestr wprowadzeń i przeniesień, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia nr 708/2007.
13. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa udostępnia informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 12, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.