Art. 95. - [Delegacja ustawowa - wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, okresy ochronne] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  95.  [Delegacja ustawowa - wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, okresy ochronne]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
okres, na jaki dana osoba fizyczna uzyskuje uprawnienie do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć odpowiednio:
a)
1/100 wysokości wynagrodzenia - w przypadku tygodniowego okresu połowów,
b)
1/50 wysokości wynagrodzenia - w przypadku miesięcznego okresu połowów,
c)
1/20 wysokości wynagrodzenia - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.